Get Adobe Flash player

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ 
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ 
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ)
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) 
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ 
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ 
12. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໄປສະນີ 

13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ (ສະບັບປັບປຸງ) 
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ 
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະການສັດຕະວະແພດ 

17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະສິດ 
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສວ່ຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) 
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) 

23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ 

24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ 
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ 
26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 
28. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ 
29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ 
30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ) 
31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) 
32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ 
(ສະບັບປັບປຸງ) 
33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
34. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ
(ສະບັບປັບປຸງ)
35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) 
36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ (ສະບັບປັບປຸງ) 
37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 
39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ ເອສໄອວີ/ພະຍາດເອດ

41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ​​​ 
42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ 
43. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
44. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ
46.  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
47. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ

48. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ
49. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ(ສ້າງໃໝ່) 
50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ (ສ້າງໃໝ່)
51. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ 
(ສ້າງໃໝ່)
52. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ(ສ້າງໃໝ່)
53. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນຊີ (ສ້າງໃໝ່)
54. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັັັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (ສ້າງໃໝ່)
55. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອີດສະລະ (ສ້າງໃໝ່)
56. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ສ້າງໃຫມ່)