Get Adobe Flash player

ກົດໝາຍຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ 
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ

3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ 

5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 
9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ 

10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ 

11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ 
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ 

14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ 
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
17. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
18. ກົດໝາຍ ອາຍາ 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ 
- ມາດຕາ 75, 76 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ )
19.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 

20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 
(ສະບັບປັບປຸງ)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ)
23. 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ສະບັບປັບປຸງ)
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ້າງນິຕິກຳ (ສ້າງໃໝ່)
25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) 
26. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ (ສ້າງໃໝ່)
27. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ (ສ້າງໃໝ່)
28. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສານທະຫານ (ສ້າງໃໝ່)
29. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ (ສ້າງໃໝ່)